Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Krasnosielckiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej”. W dalszej części Statutu Stowarzyszenie zwane jest „Towarzystwem”
 2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.
 3. Terenem działalności Towarzystwa jest teren Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. Za granicą Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie przepisów miejscowego prawa. O strukturze Towarzystwa działającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej decyduje Zarząd Towarzystwa. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miejscowość Krasnosielc.
 4. Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, w tym również członków Zarządu Towarzystwa.
 5. Towarzystwo używa pieczęci oraz stempli o treści i kształcie ustalonym przez Zarząd Towarzystwa. Towarzystwo może wydawać własny organ prasowy oraz inne czasopisma i wydawnictwa regionalne. Towarzystwo wypowiada się w sprawach publicznych. Towarzystwo może należeć o organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 6. Towarzystwo może przystępować do już istniejących związków w kraju i zagranicą, korzystać z innych form współpracy z organizacjami społeczno-politycznymi, urzędami administracji państwowej, placówkami naukowo-badawczymi, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi polskimi i obcymi.

Rozdział II

Cele i sposoby działalności Towarzystwa

 1. Celem Towarzystwa jest:
  • umacnianie więzi międzyludzkich mieszkańców Gminy Krasnosielc
  • praca organiczna ludzi związanych z Gminą mieszkających w kraju i zagranicą, ich integrowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalno-oświatowego i ochrony środowiska naturalnego Gminy,
  • ocalenie dziedzictwa kulturowego regionu, a zwłaszcza duchowej i materialnej sztuki ludowej, obrzędów, zwyczajów i obyczajów,
  • prowadzenie wszelkiego rodzaju badań dotyczących gminy związanych zarówno z przeszłością i teraźniejszością,
  • kreowanie etosu rodziny, tradycji i kultury,
  • kształtowanie modelu życia i postaw otoczonych atmosferą zaufania i szacunku.
 2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  • gromadzenie, opracowywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o tradycjach, kulturze duchowej i materialnej regionu nawiązując do tradycji i dziedzictwa kulturowego,
  • wspieranie, promowanie i pomoc w organizowaniu nowopowstających zespołów artystycznych,
  • udzielanie wszelkiej możliwej pomocy twórcom i artystom ludowym gminy,
  • organizowanie różnorodnych form dokształcania dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie problematyki regionalnej,
  • rozwijanie działalności kulturalnej, wspieranie inicjatyw w zakresie sportu, turystyki, krajoznawstwa itp.,
  • zwalczanie objawów patologii społecznej,
  • nawiązywanie kontaktów naukowych, kulturowych, oświatowych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych w kraju i zagranicą, a także wymiana kulturalna i sportowa młodzieży,
  • współpraca ze wszystkimi, którzy doceniają rolę tradycji we wszystkich przejawach życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego,
  • inicjowanie i prowadzenie prac badawczych, działalności wydawniczej, popularno-naukowej i promocyjnej regionu,
  • występowanie do władz państwowych i samorządowych z wnioskami w zakresie istotnych spraw społecznych, kulturalnych i gospodarczych dla gminy,
  • wydawanie opinii o sprawach związanych z regionem włącznie ze zgłaszaniem swoich przedstawicieli do władz państwowych i samorządowych,
  • podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć, mających na celu ochronę środowiska naturalnego regionu,
  • zorganizowanie i prowadzenie biura Towarzystwa,
  • gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych, w tym i poprzez prowadzenie działalności gospodarczej z której dochody nie mogą być przeznaczone do podziału między członków; prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na zasadach ustalonych przez Zarząd,
  • współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie polityki rozwoju regionu,
  • pomoc przy realizacji ustawowych obowiązków obejmujących promowanie, wdrażanie i realizację reform ustrojowych i gospodarczych.

Statutowe cele mogą być realizowane również poprzez powoływanie innych organizacji w granicach dopuszczonych prawem.

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

 1. przynależności do Towarzystwa decyduje dobrowolnie wypełniona deklaracja.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.
 3. Tylko członkowie zwyczajni mają bierne i czynne prawo wyborcze oraz głos stanowiący na zebraniach.
 4. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Polski lub innego kraju popierający czynnie cele Towarzystwa, dający gwarancję aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja, stowarzyszenie bez względu na siedzibę w kraju czy za granicą.
 6. Godność członka honorowego indywidualnego lub zbiorowego nadaje Zarząd Towarzystwa.
 7. Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa w zebraniach i zjazdach Towarzystwa z głosem doradczym oraz mogą brać udział w jego działalności. Członkowie honorowi posiadają prawo do korzystania z różnych form działalności Towarzystwa, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. Członkowie Towarzystwa mają prawo posiadać legitymację wydaną przez Towarzystw
 8. Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:
  • dbać o rozwój Towarzystwa i realizowaniejego celów ,
  • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
  • płacić regularnie składni członkowskie.
 9. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  • skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,
  • wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę Towarzystwa lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utracenia praw publicznych,
  • śmierć członka.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

 1. Władzami naczelnymi są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd Towarzystwa,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata.
 3. Wybory władz Towarzystwa dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od postanowień Walnego Zebrania Członków. W przypadku zdekompletowania władz w trakcie kadencji, władzom Towarzystwa przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. Uczestnikami Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym są członkowie zwyczajni Towarzystwa. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa, natomiast Zebranie Nadzwyczajne może być zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
 6. W zaproszeniu na Walne Zebranie Członków należy podać dwa terminy w oznaczonym czasie (co najmniej w odstępie jednej godziny po pierwszym terminie).
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy Członków, zaś w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych Członków. Uchwały podjęte w drugim terminie nie mogą dotyczyć:
  • zmian statutu Towarzystwa,
  • rozwiązania Towarzystwa.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  • udzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • wybór członków Zarządu Towarzystwa oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
  • określanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
  • podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu,
  • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  • nadawanie godności członków honorowych Towarzystwa,
  • podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
 9. Zarząd Towarzystwa jest centralnym organem wykonawczym, kieruje jego działalnością i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 10. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków. Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa. skarbnika i dwóch członków.
 11. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należą:
  • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • podejmowanie decyzji w podstawowych sprawach majątkowych, gospodarczych i finansowych,
  • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
  • rozpatrywanie spraw dotyczących bieżących zadań Towarzystwa,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa i ustalenie sposobu wyboru władz,
  • określenie wysokości składki członkowskiej,
  • ustalenie zasad działania Towarzystwa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
  • prowadzenie rejestru członków Towarzystwa.
 12. Posiedzenie Zarządu Towarzystwa zwołuje prezes nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Do ważności uchwał Zarządu Towarzystwa konieczna jest obecność co najmniej połowy ich członków i zapadają one zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
 13. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż trzech osób. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa uczestniczy przewodniczący Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym lub delegowany przez niego członek Komisji. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Towarzystwo. Dokonuje co najmniej raz do roku kontroli działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej, finansowej i gospodarczej. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa. Organizację pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział  V

Majątek i fundusze Towarzystwa

 1. Majątek Towarzystwa stanowią:
  • fundusze
  • ruchomości
  • nieruchomości
 2. Fundusze Towarzystwa składają się z:
  • wpisów i składek członkowskich,
  • dotacji, zapisów i darowizn,
  • dochodów z wydawnictw, wystaw, publikacji itp.,
  • dobrowolnych zbiórek publicznych,
  • prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych i kosztów związanych z wszelkimi wydatkami są niezbędne dwa podpisy, w tym prezesa oraz skarbnika lub innego upoważnionego członka Zarządu Towarzystwa. Gospodarka majątkiem i funduszami Towarzystwa prowadzona jest na podstawie ustalonego okresowo budżetu, obejmującego dochody i wydatki Towarzystwa.

Rozdział  VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

 1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 3. W razie rozwiązania się Towarzystwa, jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
 4. Dla przeprowadzenia likwidacji Towarzystwa Walne Zebranie Członków powołuje trzyosobową Komisję Likwidacyjną oraz ustala tryb przeprowadzenia likwidacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Towarzystwo posiadać może:
  • sztandary,
  • emblemat,
  • odznakę „Za zasługi dla Ziemi Krasnosielckiej”, nadawaną za szczególne zasługi dla Regionu i Towarzystwa.
 2. Majątkiem i funduszami Towarzystwa zarządza Zarząd Towarzystwa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Walne Zebranie Członków.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Towarzystwa.