Zebranie otworzył i powitał przybyłych prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Sławomir Rutkowski. Kandydaci na nowych członków wypełnili deklaracje przystąpienia do TPZK. Po odczytaniu listy obecności prezes stwierdził, że w zebraniu uczestniczy 15 osób z 27 członków, co stanowi ponad połowę członków zwyczajnych, zatem podejmowane głosowania i uchwały będą ważne.

Prezes zaproponował następujący porządek obrad:
 1. Wybranie przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działań TPZK za okres 2016–2020 – prezes TPZK.
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 2016–2020 – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrzenie sprawozdań prezesa TPZK i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dyskusja.
 5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi TPZK.
 6. Zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • 6a. Ukonstytuowanie się składu Zarządu, w tym ustalenie funkcji poszczególnych członków.
  • 6b. Ukonstytuowanie się składu Komisji Rewizyjnej, w tym ustalenie funkcji poszczególnych członków.
 7. Głosowanie nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPZK.
 8. Podjęcie uchwały dotyczącej składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPZK – prowadzący Walne Zebranie.
 9. Zmiany w Statucie TPZK
  • prowadzący Walne Zebranie:
  • przedstawienie propozycji zmian,
  • dyskusja,
  • głosowanie.
 10. Określenie kierunków działania TPZK oraz sprawy różne.
 11. Zakończenie Walnego Zebrania.

Ad. 1) Porządek obrad zebrani zaakceptowali jednogłośnie.Na przewodniczącego zebrania zgłoszono Sławomira Rutkowskiego, na sekretarza Małgorzatę Bielawską. Obie kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2) Prezes TPZK Sławomir Rutkowski, przedstawił sprawozdanie z działalności TPZK za lata 2016– 2020.

Ad. 3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Bielawski przedstawił sprawozdanie Komisji za lata 2016–2020.

Ad. 4) Zebrani zaakceptowali oba sprawozdania. W dyskusji padły słowa uznania dla Prezesa Sławomira Rutkowskiego oraz Marii Weroniki Kmoch za ogromny wkład pracy w przygotowanie i wydanie kolejnych numerów „Wieści znad Orzyca” oraz „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego”. Prezes podkreślił, że bez zaangażowania wielu osób i pozyskanych środków te wydawnictwa nie ukazałyby się. Uznanie zyskały też takie coroczne działania, jak Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowski w Tle oraz spotkania na Polskiej Kępie, miejscu historycznego starcia w czasie powstania styczniowego.

Ad. 5) Po odczytaniu sprawozdania przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł o udzielenie absolutorium dla Prezesa i Zarządu. Absolutorium udzielone zostało przez aklamację przy jawnym głosowaniu przez podniesienie ręki.

Ad. 6) Prowadzący Zebranie zaapelował o zgłaszanie kandydatur do Zarządu. Zostały zgłoszone następujące osoby: Sławomir Rutkowski, Henryka Kaszczyj, Maria Weronika Kmoch, Konrad Zysk, Małgorzata Bielawska. Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby: Tomasz Bielawski, Jola Topa, Krystyna Wierzbicka-Rybacka.

Ad. 6a) W związku z tym, że Zarząd TPZK składa się z 5 osób, zgłoszone osoby wybrały między sobą i przydzieliły następujące funkcje:Prezes TPZK – Sławomir Rutkowski.Wiceprezes TPZK – Maria Weronika Kmoch.Sekretarz TPZK – Małgorzata Bielawska.Skarbnik – Henryka Kaszczyj.Członek Zarządu – Konrad Zysk.

Ad. 6b) Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian:Przewodniczący KR – Tomasz Bielawski.Członkowie: Jolanta Topa oraz Krystyna Wierzbicka-Rybacka.

Ad. 7) Głosowanie nad wyborem Zarządu oraz składem Komisji Rewizyjnej odbyło się przez poniesienie ręki w sposób jawny. Wyniki głosowania: uczestniczyło 15 osób, za wyborem Zarządu i składem Komisji Rewizyjnej – 15 głosów.

Ad. 8) Poddano następnie pod głosowanie uchwałę nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia władz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej podczas jego Walnego Zebrania. Uchwałę przegłosowano w sposób jawny poprzez podniesienie ręki. Za przyjęciem uchwały było 15 osób. Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 9) Przewodniczący Zebrania zaproponował skonsultowane z ustępującym Zarządem zmiany w Statucie TPZK. Po odczytaniu zmian w Statucie odbyła się dyskusja i głosowanie jawne przez podniesieni ręki nad uchwałą nr 2/2020 w sprawie zmian w Statucie TPZK. Za przyjęciem uchwały było 15 osób. Uchwała ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 10) Zebrani opowiedzieli się za kontynuacją działań towarzystwa, w tym wydawania zeszytów historycznych oraz „Wieści znad Orzyca”. Nadal będzie organizowany Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w Tle i to w formie elektronicznej – jak w roku 2020. Planowane są też doroczne obchody rocznicy bitwy na Polskiej Kępie z udziałem młodzieży szkolnej i osób zainteresowanych historią.Organizowane będą prelekcje historyczne.Prowadzony będzie projekt „Pochodzenie mieszkańców doliny Orzyca”.Konrad Zysk zaproponował udział członków TPZK w projekcie polegającym na udokumentowaniu filmem wykonanym z drona ważnych obiektów na terenie powiatu makowskiego, w tym gminy Krasnosielc.Towarzystwo złoży wniosek o wsparcie finansowe z Urzędu Pracy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej.

Ad. 11) Na tym Walne Zebranie zakończono.

Sekretarz Walnego Zebrania: Małgorzata Bielawska Prowadzący Walne Zebranie: Sławomir Rutkowski

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz