Wprowadzenie
Zeszytem tym rozpoczynamy nową serię wydawniczą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej pod tytułem „Krasnosielckie Zeszyty Historyczne”. Seria ma na celu odkrywanie i propagowanie historii miejsca, gdzie mieszkamy – Ziemi Krasnosielckiej. Pragniemy publikować pracowania mówiące o ludziach mieszkających tu kiedyś i dziś oraz o tych, którzy zostawili trwały i niezatarty ślad w życiu naszych przodków. Celem
naszym jest również inspirowanie otwartych i ciekawych świata umysłów, do aktywnych poszukiwań. Osoby, którym bliska jest poruszana przez nas tematyka, i które pragną zmierzyć się z wyzwaniem twórczymi, zapraszamy do dzielenia się własnymi przemyśleniami na łamach „Zeszytów”. Poznawajmy codzienne zmagania i pragnienia naszych przodków, bądźmy z nich dumni, i dumni z samych siebie. Naszą serię wydawniczą otwiera wytrwały regionalista Tadeusz Kruk oraz Cezary Kocot, syn wielce zasłużonego dla miejscowej społeczności Władysława Kocota. Praca T. Kruka „Szkic historyczny Krasnosielca (do 1939 r.)” jest tylko zapowiedzią efektów jego staranności w poszukiwaniu wiedzy o ludziach tej Ziemi. Synteza znanych faktów, zanurzona w przejrzystej i ciekawej opowieści, w połączeniu z iście naukową ostrożnością w formułowaniu wniosków, czyni jego opracowanie dostępnym i niezmiernie cennym dla czytelnika. Praca C. Kocota „Drążdżewo w czasie wojen napoleońskich” jest wynikiem pasji, potrzeby serca i umysłu.
Podczas wieloletnich poszukiwań materiałów źródłowych, zgromadził on bogatą wiedzę ukazującą nam nieznane dotychczas fakty i wydarzenia. Pisząc o historii, której uczestnikami byli dziadkowie naszych dziadków,
Autorzy opracowań budują tożsamość społeczną nie tylko drążdżewiaków i krasnosielczan, ale wszystkich, którzy na Ziemi Krasnosielckiej mieszkają.
Zapraszając do uważnej lektury oraz twórczej i życzliwej krytyki, dziękujmy Państwu M. i A. Borkowskim za życzliwość i sfinansowanie kosztów druku niniejszego Zeszytu.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej Tomasz Bielawski
Redaktor Naczelny społecznego miesięcznika „Wieści znad Orzyca” Sławomir Rutkowski

Krasnosielcki_Zeszyt_Historyczny_Nr_1

Autor: Kacper Bakuła

Historyk (Uniwersytet Warszawski), z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Dodaj komentarz